ޚަބަރު

ރޯޔަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯދަ ވީއްލުމެއް

ރޯޔަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯދަ ވީއްލުމެއް
ބ. މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި ތިބި 180 މީހަކަށް ރޯދަ ވީއްލުން ދީފި އެވެ. މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ މި ހަދިޔާ ފޮނުވީ، އެ ފެސިލިޓީގައި...

ލޮކްޑައުންގައި ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ރީލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތައް

ލޮކްޑައުންގައި ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ރީލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތައް
ކަންމަތީފިހާރައަށް ގޮސް ރީލޯޑް ކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އާދަވެފައި އޮންނަ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ގެ ކައިރ...