ޚަބަރު

ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ: އަލީ ވަހީދު

ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ: އަލީ ވަހީދު
  އޭދަފުށީގެ ތަރައްގީއަށް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ގިނަކަންތަކެއް ހުރިކަން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން އޭނާ އަށް ލިބިވ...

ހަރުބީގެ ޝެޑިއުލް ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުވެ އޭދަފުއްޓަށް ނާދެވޭ ގޮތް ދިމާވެއްޖެ

ހަރުބީގެ ޝެޑިއުލް ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުވެ އޭދަފުއްޓަށް ނާދެވޭ ގޮތް ދިމާވެއްޖެ
ބޮޑުބެރު މިއުޒިކަށް އިންގިލާބެއް ގެނުވި “ހަރުބީ” ގްރޫޕުގެ ޝެޑިއުލް ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުވެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން...

ސޮނެވާފުށްޓަށް މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ސެލޯ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓީވަން އިސާރލިސް

ސޮނެވާފުށްޓަށް މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ސެލޯ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓީވަން އިސާރލިސް
ބ. އަތޮޅު ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުގައި މިއަދުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް ދެވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ސެލޯ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓީވަން އިސާރލިސް ކޮންސެޓްތަކެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް އ...