ޚަބަރު

މެންބަރުކަމުވެސް އިސްތިއުފާދިނުމަށް މިދަނީ ވިސްނަމުން” އަލީ ވަހީދު”

މެންބަރުކަމުވެސް އިސްތިއުފާދިނުމަށް މިދަނީ ވިސްނަމުން” އަލީ ވަހީދު”
  ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އޭދަފުށި ކައުންސިލުން ކަންތައްތައް ކުރާކަމަށްބުނެ، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަލީ ވަހީދު...

“ފުނަ” ހަރަކާތްތަކުގެ ނަތީޖާ އަންނަމަހު ކުރީކޮޅު އިއުލާން ކުރަނީ

“ފުނަ” ހަރަކާތްތަކުގެ ނަތީޖާ އަންނަމަހު ކުރީކޮޅު އިއުލާން ކުރަނީ
މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ އުފާ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ބާއްވަމުން އަންނަ...

ޕްރީ ސްކޫލު ގްރޭޑްތަކަށް ވަނުމަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ފޯމް ލައިފި

ޕްރީ ސްކޫލު ގްރޭޑްތަކަށް ވަނުމަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ފޯމް ލައިފި
އެލްކޭޖީ އާއި ޔޫކޭޖީއަށް ވަނުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް މިހާތަނަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކ...

މިޔަރާއި މަޑި ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

މިޔަރާއި މަޑި ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
  ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ މިޔަރާއި މަޑި ހިމާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ ބައިނަލް އަގުވާމީ ބައްދަލުވެއް ބ. އަތޮޅުގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރ...