ޚަބަރު

ހަ ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެމިލިއަން ރުފިޔާ

ހަ ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެމިލިއަން ރުފިޔާ
ހަ ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ރަށްތަކަކީ ށ. ކަނޑިތީމާއި ވ. ފުލިދު އާއި ފެލިދޫ އަދި ކެޔޮދޫގެ...

ވިލާ ކޮލެޖުން ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުން ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި
ވިލާ ކޮލެޖުން ބ. އޭދަފުށީ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުމުގައި ޕްރައިވެޓް...

އީޓީ ގެ އާ ވެބްސައިޓަށް މަރުހަބާ!

އީޓީ ގެ އާ ވެބްސައިޓަށް މަރުހަބާ!
ބ. އަތޮޅުގެ ކޮމިޔުނިޓީއަށް ޚާއްސަކޮށްގެންނެރޭ އޮންލައިން ނޫސް، “އޭދަފުށީ ޓައިމްސް” ގެ އާ ވެބްސައިޓް މިއަދު ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ވެބްސައިޓް ޑިޒައިންކޮށްފައިވަނީ...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ރިޒާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ރިޒާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، ޑީއާރުޕީ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށް ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު މުހައްމަދު ރިޒާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ޑީއާރުޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އޭދަ...

މިފަހަރުގެ ދަތުރުވެސް ފޯރިގަދަ

މިފަހަރުގެ ދަތުރުވެސް ފޯރިގަދަ
ބ. އޭދަފުށީ ދިރާގު އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު މުވައްޒަފުންގެ މި އަހަރުގެ “ސްޓާފް އެންޑް ފެމިލީ ޕިކްނިކް” ބ. އަތޮޅު ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ މެދުފުށީ ފިނޮޅަށް ކޮށްފި އެވ...

އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި

އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި
ދައުލަތުން އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ 2013 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ބޯޅަދަނޑު ހެދުމަށް ފައިސާ ހިމަނާފައިވާކަމަށް އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަ...

ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި
އަންނަ ދިރާސީ އަހަރު ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް މިއަދު ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ބުނީ މި...

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގާބިގާ އުޅުމަށް ދަތިވެފައި

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގާބިގާ އުޅުމަށް ދަތިވެފައި
އޭދަފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާތީވެ، ހިނގާބިގާ އުޅުމަށް ދަތިވެއްޖެ އެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގެ ގަދަވަޔާއިއެކު މިދުވަސްކޮޅު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަ...