ޚަބަރު

ސަތީސް ދަންޖެހި މަރުވީ ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: ހޮސްޕިޓަލް

ސަތީސް ދަންޖެހި މަރުވީ ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: ހޮސްޕިޓަލް
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާދެމުން ދިޔަ އިންޑިއާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓީޗަރު ސަތީސް ރާޖު، 27 ދަންޖެހި މަރުވީ، އޭނާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދޭ އިންޑިއާގެ ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ ކޮމްޕިއުޓަ ސްޓަޑީޒް ކިޔައިވައިދޭ ފިރިހެން ޓީޗަރެއް ކަމަށްވ...

ބ. އަތޮޅުން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިފައި: ޖޭޕީ

ބ. އަތޮޅުން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިފައި: ޖޭޕީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޤާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ބ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅުން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއ...