ޚަބަރު

ކޮރަލް ޕާކް ސްޓާފް ބްލޮކް ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ކޮރަލް ޕާކް ސްޓާފް ބްލޮކް ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި
އޭދަފުށީގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ގްރޫޕެއް ކަމަށްވާ ޖަސްޓް ކިއުޓް ގްރޫޕުން ހިންގަމުން އަންނަ ކޮރަލް ޕާކް ރެސްޓޯރަންޓްގެ ސްޓާފް ބްލޮކް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރޭ ވަގަށް...

އަނަންތަރަ މޮޅުވިއިރު، ސޮނެވާއާއި ސަޖި އެންޑް ފްރެންޑްސް އެއްވަރުވެއްޖެ

އަނަންތަރަ މޮޅުވިއިރު، ސޮނެވާއާއި ސަޖި އެންޑް ފްރެންޑްސް އެއްވަރުވެއްޖެ
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މިއަދު ހަވީރުގެ މެޗުތަކުން ސޮނެވާފުށްޓާއި ސަޖި އެންޑް ފްރެންޑްސް އެއްވަރުވެ، އަނަންތަރަ...

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ ބައްދަލުކުރާނެެއެވެ. އޭދަފުށި ޓީމު ކުއާޓާގެޖާގަ ހޯދީ ގުރޫޕް 3ގެ އެއްވަނައިގައި އޮވެއެވެ. ގުރޫޕު 3ގައި އ...