ޚަބަރު

“ބިސް، އަލުވި، ފިޔާގެ އަގު ބޮޑުވަނީ އެތަކެތި ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން”

“ބިސް، އަލުވި، ފިޔާގެ އަގު ބޮޑުވަނީ އެތަކެތި ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން”
  ރާއްޖޭގައި ރޯދަމަހަށް ބިސް، އަލުވި، ފިޔާ ގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވަނީ އެތަކެތި އިންޑިއާ އިން ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ނެތިގެން ކަމަށް ރައް...

ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއެކު ސޮނެވާ ފުށިން ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ

ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއެކު ސޮނެވާ ފުށިން ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ
  މުއްސަނދިންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން މުޅި ދުނިޔޭގައި ރިސޯޓްތައް ހިންގާ ސޮނެވާއިން އެ ރިސޯޓުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދިވެހި ކުދިންނަށް ހިންގާ “ފަތަން ދަސްކުރަމާ”...

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު މެޗުގައި އޭދަފުށި ޓީމު މިރޭ އިނގުރައިދުއާއި ދެކޮޅަށް

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު މެޗުގައި އޭދަފުށި ޓީމު މިރޭ އިނގުރައިދުއާއި ދެކޮޅަށް
  ރައިޒިންގ ސްޓާ ފޯ ވިލުފުށި ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާލޭގައި މިހާރު ކުޅެމުންދާ ހާފް އައިލެންޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހުމެޗްގައި އޭދަފުށީ ޓީމު މި...