ޚަބަރު

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!

ވާހަކަ: މީވީގޮތޭ…..!
ލިޔުނީ؛ ރޯޒީ ޝަރީފް [މެއި 26، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ] ފިރިމީހާ، ހަމައެކަނި ނަމަކަށް ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ. ލޯބި، ކުލުނަށް ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ. ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން، ވަޒީފާއަކަށް ބަ...

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ގޮއިދޫ އާއި ތުޅާދޫގައި ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ގޮއިދޫ އާއި ތުޅާދޫގައި ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ގޮއިދޫގަ އާއި ތުޅާދޫގައިި ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި...