ޚަބަރު

“ނަރުދަމާއަށް މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ އާއްމުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން”

“ނަރުދަމާއަށް މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ އާއްމުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން”
ބ. އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ބޭނުން ކުރުމުގައި ބައެއް އާއްމުން އަމަލު ކުރަމުންދާގޮތުން ފަހަކަށް އައިސް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ދިމާވަމުންދާ ކަމަށް ނަރުދ...