ޚަބަރު

ތިމާވެށީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ހިލޭއެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިމާވެށީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ހިލޭއެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އޭދަފުށީގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ހިންގި ގަސްއިނދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން.. ތިމާވެށީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ހިލޭ އެހީ ދޭ ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަމިއްލަ ޖަމިްޔާތަކށް ވަނީ ހުޅ...