ޚަބަރު

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ ޔުނިޓެއް ހުޅުވައިފި

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ ޔުނިޓެއް ހުޅުވައިފި
ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ތައުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި ބ. އޭދަފުށީގައި ޚާއްސަ ޔުނިޓެއް ހުޅުވ...