ޚަބަރު

“އޭދަފުށީ މީހުންގެ ވޯޓު ނަގަނީ ތެލި ތާހަށޭ ބުނާއަޑު އަހާކަށް ކެތެއްނުވާނެ”

“އޭދަފުށީ މީހުންގެ ވޯޓު ނަގަނީ ތެލި ތާހަށޭ ބުނާއަޑު އަހާކަށް ކެތެއްނުވާނެ”
މާލޭގެ ސައިހޮޓާތަކުގައާއި މުޅި ރާއްޖޭގައި” އޭދަފުށީ މީހުންގެ ވޯޓު ނަގަނީ ތަލިތާހަށޭ” ބުނާ އަޑު އަހާކަށް ލަގޮނޑިއަކަށް ކެތްނުވާނެ ކަަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމ...