ޚަބަރު

ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާން ގަނޑު ފުލުހުންނާ, ޒުވާނުން ނުކުމެ ނިއްވާލައިފި!

ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާން ގަނޑު ފުލުހުންނާ, ޒުވާނުން ނުކުމެ ނިއްވާލައިފި!
  އޭދަފުށީ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ކުނިގޮނޑުގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް އަލިފާން ރޯވެ އަދަމުންދަނިކޮށް ފުލުހުންނާ، ޒުވާނުން ނުކުމެ ފެންޖަހައިގެން ކުނިގޮނޑު ނިއްވާލައިފި އެވެ. މ...

ޗެނަލް13 އިން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރިކަމަށްބުނެ ހިސާން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ޗެނަލް13 އިން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރިކަމަށްބުނެ ހިސާން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
ޗެނަލް 13 އިން ރޭ ފޮނުވި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ބަހުސް ޕްރޮގްރާމްގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ފޯރުވާފައިވާކަމަށްބުނެ، އެ މައްސަލަ މިއަދު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑ...

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަލީމާއި ހިސާން ވައުދުވޭ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަލީމާއި ހިސާން ވައުދުވޭ
  ޒުވާނުން ޑްރަގުގެެ ވަބާގައިޖެހި ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް އިތުރުވަމުންދާތީ މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ގާނޫނުތައް ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަން ކުރެއ...