ޚަބަރު

ފޯސީޒަންގައި އޮންނަ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފާއްޓޭއަށް

ފޯސީޒަންގައި އޮންނަ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފާއްޓޭއަށް
  ފޯ ސީޒަން ރިސޯޓް ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި މިމަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިއުސިކާ ކޮޕާ 2014 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމ...

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތް: ކިހާދޫ ބަލިކޮށް ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ތުޅާދޫ އަށް

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތް: ކިހާދޫ ބަލިކޮށް ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ތުޅާދޫ އަށް
  އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ތުޅާދޫ ބަށި ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމު މިހ...

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތް: ކެންދޫ ކަޓައި، އޭދަފުއްޓާއި ގޮއިދޫ އަދި މާޅޮސް ސެމީ އަށް

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތް: ކެންދޫ ކަޓައި، އޭދަފުއްޓާއި ގޮއިދޫ އަދި މާޅޮސް ސެމީ އަށް
  އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އޭދަފުއްޓާއި ގޮއިދޫ އަދި މާޅޮސް ބަށީ ޓީމު ޖާގަ ހޯދިއިރު، ކެންދޫ ބަށި ޓީމު މުބާރ...

ޑުސިޓުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ މޮބައިލް އެޕެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ޑުސިޓުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ މޮބައިލް އެޕެއް ތައާރަފުކޮށްފި
  މުއްދޫ ރިސޯޓުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޑުސިޓް ތާނީ މޯލްޑިވްސް އިން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ މޮބައިލް އެޕެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ...