ޚަބަރު

“ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޖީބުންވެސް ކޮށްލެވޭވަރުގެ ކަމެއް”

“ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޖީބުންވެސް ކޮށްލެވޭވަރުގެ ކަމެއް”
  އޭދަފުށީގެ އިރުމަތީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފެންވަރު ރަނގަޅު ދަނޑަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ އަމިއްލަޖީބުން ހަރަދުކޮށްގެން ނަމަވެ...

ކޮރަލް ޕާކް ސްޓާފް ބްލޮކް ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ކޮރަލް ޕާކް ސްޓާފް ބްލޮކް ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި
އޭދަފުށީގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ގްރޫޕެއް ކަމަށްވާ ޖަސްޓް ކިއުޓް ގްރޫޕުން ހިންގަމުން އަންނަ ކޮރަލް ޕާކް ރެސްޓޯރަންޓްގެ ސްޓާފް ބްލޮކް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރޭ ވަގަށް...