ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅުން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިފައި: ޖޭޕީ

ބ. އަތޮޅުން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިފައި: ޖޭޕީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޤާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ބ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅުން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއ...