ޚަބަރު

މާއްޑު އަކީ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނަން: ރައީސް ވަހީދު

މާއްޑު އަކީ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނަން: ރައީސް ވަހީދު
ބ. އޭދަފުށީ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ މާއްޑޫ އަކީ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރިޔާސީ އިންތ...

“ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރަންޖެހޭ”

“ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރަންޖެހޭ”
  އޭދަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބ. އަތޮޅުގެ އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭން ޓީމުގެ އިސްމެންބަރެއްކަމަށ...

ގާސިމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅާނެ: އިލްހާމް

ގާސިމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅާނެ: އިލްހާމް
  ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓް އޮންރަބްލް ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުގެ ރ...