ޚަބަރު

އެޓޯލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވާ ކިހާދޫ ޓީމުގެ ސްކޮޑް އާއްމުކޮށްފި

އެޓޯލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވާ ކިހާދޫ ޓީމުގެ ސްކޮޑް އާއްމުކޮށްފި
  ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވާ ކިހާދޫ ޓީމް އެކުލަވާލައި އާއްމުކޮށްފިއެވެ. އެއްވަނަ ޑިވިޝަން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކާއި ނުލައި އާއްމުކުރި މިފަހަރުގެ ޓީމު...

ބ. އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ހަތް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ދީފި

ބ. އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ހަތް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ދީފި
ބ. އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން މި އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށެއްގައި ހަތް މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު ކަނޑައަޅައި، ހިލޭ އެހީގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި ހިލޭ އެހީ...

އޭދަފުށީގައި އަންނަ އަހަރު 47 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ބަޖެޓްކޮށްފި

އޭދަފުށީގައި އަންނަ އަހަރު 47 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  އޭދަފުށީގައި އަންނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް 47 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ތަފުސީލުތައް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފ...