ޚަބަރު

މާއްޑޫ: ގެސްޓް ހައުސް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަ ބެސްޓް!

މާއްޑޫ: ގެސްޓް ހައުސް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަ ބެސްޓް!
މާއްޑޫގައި ކުރާނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭދަފުއްޓާ ވަރަށް ކައިރީގައި އޮތް މި ރަށުން އޭދަފުށީ މީހުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ބުނެ އެވެ. އެކަމ...

ހިސާންގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތައް ހިއްޕާފައިވަނީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް: ކައުންސިލް

ހިސާންގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތައް ހިއްޕާފައިވަނީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް: ކައުންސިލް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ބ. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޒާ ހިސާން ހުސައިންގެ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރުތައް އޭދަފުށީ ސަހަރާ ފާރުގައި ހިއްޕާފައިވަނީ ގަވާއ...

70 ޕަސެންޓް ވޯޓް ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައި: ސަލީމް ކެމްޕޭން ޓީމް

70 ޕަސެންޓް ވޯޓް ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައި: ސަލީމް ކެމްޕޭން ޓީމް
  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް) އަށް އޭދަފުށީގެ 70 ޕަސެންޓް ވޯޓް މިހާތަނަށް ޔަގީ...