ޚަބަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އޭދަފުށިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އޭދަފުށިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
    މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ބ. އޭދަފުށިން ތިން މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ބ. އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުނ...

ކަރުންމަތީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް

ކަރުންމަތީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް
ކަރުންމަތީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ބ. އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ބަލިމީހުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލިނިކުން ބުނެފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި އަލަށް ހުޅުވުމ...