ޚަބަރު

ނުފޫޒެއްނެތި ވޯޓުލުން..!!

ނުފޫޒެއްނެތި ވޯޓުލުން..!!
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނައިރު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ޤައުމުގެ ހުންގާނުގައި ހުންނަވާނީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެވެސ...

ތިން މަސްދުވަހުން އެއާޕޯޓްތައް އެޅިހެން އޭދަފުށީގައި ސްޓޭޑިއަމް އަޅާނަން: އަލީ ވަހީދު

ތިން މަސްދުވަހުން އެއާޕޯޓްތައް އެޅިހެން އޭދަފުށީގައި ސްޓޭޑިއަމް އަޅާނަން: އަލީ ވަހީދު
  ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ގއ. ކޫއްޑޫ ތަންތާ 3 މަސްދުވަހުން އެއާޕޯޓް އެޅިހެން އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް އަޅާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕި...