ޚަބަރު

ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ހިލޭ އެހީދޭ ޕްރޮޖެކްތައް އެވޯޑް ކުރުން މާދަމާ

ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ހިލޭ އެހީދޭ ޕްރޮޖެކްތައް އެވޯޑް ކުރުން މާދަމާ
  ބ. އަތޮޅު ބައޯސްފިޔާ ރިޒާވް އޮފީހުގެ ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން މިއަހަރު އެހީދޭން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެވޯޑްކުރުން މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފި އެވ...

ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ފައިސާ އާއި ބައެއް ސާމާނު ވަގަށް ނަގައިފި

ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ފައިސާ އާއި ބައެއް ސާމާނު ވަގަށް ނަގައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ދިގަލިގޭ “ސްޓޯން” ފިހާރަ ރޭ ފަޅާލައި، ފައިސާ އާއި ބައެއް ތަކެތި ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ އުތުރު ފަރާތު ބަދަރުމަތީ ހުންނަ “ސްޓޯން” ފިހާރަ އަށް ވަގު ވަދެފ...

“ނިންމީ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ތިން ދުވަހު މަޑުކުރެވިދާނެ ކަމަށް”

“ނިންމީ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ތިން ދުވަހު މަޑުކުރެވިދާނެ ކަމަށް”
  ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އޮފީހަށް ނިކުންނަން ޖެހެނީ ހަފުތާގެ ދުވަހު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގަރާރެއް ފާސްނުކުރާ ކަމަށާއި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައި ނިންމީ...