ޚަބަރު

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށީ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބައެއް ބައިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށީ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބައެއް ބައިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ
އެސްޓީއޯ ބ. އޭދަފުށީ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބައެއް ބްލޮކްތައް ކުއްޔަށް ދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭދަފުށީ ބަނދަރުމަ...

އުރީދޫ ޓަވަރުގައިހުރި ޑިސްތައްބާވެ، އާއްމުންނަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް!

އުރީދޫ ޓަވަރުގައިހުރި ޑިސްތައްބާވެ، އާއްމުންނަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް!
  އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސްގެ ބ. އޭދަފުށީ ޓަވަރުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ޑިސްތައް ބާވެ، އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ އާއްމުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން...