ޚަބަރު

އާއިލީ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތަކަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި

އާއިލީ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތަކަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި
    ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ޑޮކްޓަރެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބ. އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސ...