ޚަބަރު

ފެހެންދޫއަށް އުދަ އަރަނީ

ފެހެންދޫއަށް އުދަ އަރަނީ
  ބ. ފެހެންދޫއަށް ރޭ ދަންވަރުން ފެށިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައިފި އެވެ. ފެހެންދޫގައި ހުރި އީޓީގެ ރިޕޯޓަރު ފާތުމަތު ޒުހުދާ ބުނީ ރޭ ދަންވަރުން ފެށިގެން އެރަށުގެ އުތުރު ފ...

އަމިއްލަފުއްޓަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ބާއްވާ “އޯޕަން ޑޭ” ހޮނިހިރު ދުވަހު

އަމިއްލަފުއްޓަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ބާއްވާ “އޯޕަން ޑޭ” ހޮނިހިރު ދުވަހު
މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހު ހުޅުވަން އަމާޒުކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފުށި އަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ “އޯޕަން ޑޭ” އެއް އޭދަފުށީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖަ...