ޚަބަރު

“2012 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް”

“2012 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް”
2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ އަހަރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު...

އަތޮޅު ގޭގައި ދިރިއުޅުނު ކައުންސިލަރުން އަތުން ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭ: އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް

އަތޮޅު ގޭގައި ދިރިއުޅުނު ކައުންސިލަރުން އަތުން ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭ: އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް
  މިދިޔަ ދައުރުގައި އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުދައްކައި އަތޮޅު ގޭގައި ދިރިއުޅުނު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ އަތުން އެބޭފުޅުން އެތަނުގައި އުޅުއްވި މުއްދަތަށް ނަގަންޖެހޭ ކުލި ކަ...