ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މާލޭ ޖަގަހަ ރައީސް ނަސީދު ހުޅުވައި ދެއްވައިފި

އެމްޑީޕީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މާލޭ ޖަގަހަ ރައީސް ނަސީދު ހުޅުވައި ދެއްވައިފި
މާރޗު 22 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިން މަޖިލީހުގެ ބ. އޭދަފުށީ ދައިރާއަށް އެމްޑީޕީ ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު އަދި މަޝްހޫރު ޤާނޫނީ ވަކީލާ އަލް އުސްތާޛާ ހި...

ތިޖޫރީ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް

ތިޖޫރީ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް
ބ. އޭދަފުށީ ޖަސްޓް ކިއުޓް މޯބައިލް ފިހާރަ ފަޅަލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އާއެކު އެތަނުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށްނެގި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނ...

ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ އެކު ޖަސްޓްކިއުޓް މޯބައިލުގެ ތިޖޫރީ ފޭރިގެންފި

ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ އެކު ޖަސްޓްކިއުޓް މޯބައިލުގެ ތިޖޫރީ ފޭރިގެންފި
ޖަސްޓް ކިއުޓް ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަސްޓް ކިއުޓް ދިރާގު މޯބައިލް ފިހާރައިގެ ތިޖޫރީ ތިންލައްކަ ރުފިޔާއާއެކު ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ. އެ ފިހާރައ...

ދަތުރުފަތުރު އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ދަތުރުފަތުރު އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި
އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އާއްމު ދަތުރުފަތުރު އަންގައިދޭ ނިޒާމެއް ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ރޭ ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ރާ...

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ބ.އަތޮޅުން

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ބ.އަތޮޅުން
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރޭ ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެ...

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އަދި ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަ...

ފުޅަދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ފުޅަދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ
ބ. ފުޅަދޫގައި އަމިއްލަ މީހަކު ހިންގަމުންގެންދާ ގެސްޓް ހައުސް އަކަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިއްޔެ ހެނދުނު ހިނ...