ޚަބަރު

އޭދަފުށީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޯޅަދަނޑެއް އަޅައި ދޭނަން: ނަޝީދު

އޭދަފުށީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޯޅަދަނޑެއް އަޅައި ދޭނަން: ނަޝީދު
ބ. އޭދަފުށީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ބޯޅަދަނޑެއް އަޅައިދެއްވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. ބ...

ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭގައި ކެންދޫ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަޅައިދޭނަން: ނަޝީދު

ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭގައި ކެންދޫ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަޅައިދޭނަން: ނަޝީދު
  އެމްޑީޕީއިން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވާތާ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސްތެރޭގައި ކެންދޫ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަޅައިދޭނަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމ...

ނަޝީދު ބ. އަތޮޅުގައި

ނަޝީދު ބ. އަތޮޅުގައި
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.  މިދަތުރުފުޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޝިދު ވަ...

ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމު އޭދަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނީ ޖުލައި 3 ގައި

ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމު އޭދަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނީ ޖުލައި 3 ގައި
މި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާގެ މެޑިކަލްޝިޕްގައި ހިމެނޭ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަލިމީހުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 3 ވަނަ ދ...