ޚަބަރު

އަނަންތަރަ މޮޅުވިއިރު، ސޮނެވާއާއި ސަޖި އެންޑް ފްރެންޑްސް އެއްވަރުވެއްޖެ

އަނަންތަރަ މޮޅުވިއިރު، ސޮނެވާއާއި ސަޖި އެންޑް ފްރެންޑްސް އެއްވަރުވެއްޖެ
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މިއަދު ހަވީރުގެ މެޗުތަކުން ސޮނެވާފުށްޓާއި ސަޖި އެންޑް ފްރެންޑްސް އެއްވަރުވެ، އަނަންތަރަ...

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ ބައްދަލުކުރާނެެއެވެ. އޭދަފުށި ޓީމު ކުއާޓާގެޖާގަ ހޯދީ ގުރޫޕް 3ގެ އެއްވަނައިގައި އޮވެއެވެ. ގުރޫޕު 3ގައި އ...

އެމްޑީޕީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މާލޭ ޖަގަހަ ރައީސް ނަސީދު ހުޅުވައި ދެއްވައިފި

އެމްޑީޕީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މާލޭ ޖަގަހަ ރައީސް ނަސީދު ހުޅުވައި ދެއްވައިފި
މާރޗު 22 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިން މަޖިލީހުގެ ބ. އޭދަފުށީ ދައިރާއަށް އެމްޑީޕީ ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު އަދި މަޝްހޫރު ޤާނޫނީ ވަކީލާ އަލް އުސްތާޛާ ހި...

ތިޖޫރީ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް

ތިޖޫރީ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް
ބ. އޭދަފުށީ ޖަސްޓް ކިއުޓް މޯބައިލް ފިހާރަ ފަޅަލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އާއެކު އެތަނުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށްނެގި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނ...

ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ އެކު ޖަސްޓްކިއުޓް މޯބައިލުގެ ތިޖޫރީ ފޭރިގެންފި

ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ އެކު ޖަސްޓްކިއުޓް މޯބައިލުގެ ތިޖޫރީ ފޭރިގެންފި
ޖަސްޓް ކިއުޓް ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަސްޓް ކިއުޓް ދިރާގު މޯބައިލް ފިހާރައިގެ ތިޖޫރީ ތިންލައްކަ ރުފިޔާއާއެކު ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ. އެ ފިހާރައ...

ދަތުރުފަތުރު އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ދަތުރުފަތުރު އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި
އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އާއްމު ދަތުރުފަތުރު އަންގައިދޭ ނިޒާމެއް ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ރޭ ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ރާ...