ޚަބަރު

ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކޯސްތައް ފަށަނީ

ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކޯސްތައް ފަށަނީ
  ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކޯސްތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާ ވިލާ ކޮލެޖުން ބުނެފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށާ...

އުނޑޫދޫ ގައި އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

އުނޑޫދޫ ގައި އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި
ބ. އަތޮޅު ކުޑަރިކިލު ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމުގައިވާ އުނޑޫދޫ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި 21 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮ...

ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުމަށްއެދި ޕެޓިޝަނެއް!

ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުމަށްއެދި ޕެޓިޝަނެއް!
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އޭދަފުށީގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ހެދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެކަން ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން އެކަން އަ...

ކައުންސިލުން ޖަވާބެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، ޓާފްދަނޑު އެހެންރަށަކަށް ބަދަލުކުރަނީ!

ކައުންސިލުން ޖަވާބެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، ޓާފްދަނޑު އެހެންރަށަކަށް ބަދަލުކުރަނީ!
  އޭދަފުށީގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމާ މެދު މިޖެނުއަރީ މަހުގެ 31ގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ވަކި ޖަވާބެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެކަމަށްޝައުގުވެރިވާ ފަރާތުން މިޕްރޮޖެކްޓް...

ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ދަނީ އިތުރުވަމުން

ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ދަނީ އިތުރުވަމުން
  ބ. އަތޮޅު ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވަކަށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން މި އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދާއި އެކިއެކި ރިސާޗް ހެދުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދާއ...

ބއތމގެ ދަރިވަރަކު އޯ-ލެވެލްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ސްޓާ!

ބއތމގެ ދަރިވަރަކު އޯ-ލެވެލްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ސްޓާ!
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު އޯލެވެލްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ސްޓާ ހޯދައިފި އެވެ.  ހުރިހާ މާއްދާއަކުނ...

އޭދަފުށީ ޒުވާން ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުން މާލެދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އޭދަފުށީ  ޒުވާން ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުން މާލެދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
  އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް އޭދަފުށީ ޓީމު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ބެލުމަށާއި ޓީމަށް ހ...