ޚަބަރު

ފަސޭހަކަމާއެކު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ރޮޒެއިނާ

ފަސޭހަކަމާއެކު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ރޮޒެއިނާ
  ކުރިއަށްއޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އޭދަފުށީ ދާއިރާއަކީވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ދާއިރާއެއްކަމަށް މިއަހަރު އަލަށް އުފެއްދި ސ މީދޫ ދާއިރާއަށް އ...

ރަށް ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންނަމަ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރި ކުރުވަންޖެހޭ: ހިސާން

ރަށް ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންނަމަ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރި ކުރުވަންޖެހޭ: ހިސާން
ރަށް ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންނަމަ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުވަން ޖެހޭކަމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްއުސްތާޒާ ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އ...

ކުޑަކުޑަ ހަތަރު ދަރިންނާ އެކު ޔޫރަޕް އަންހެނަކު އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅެނީ!

ކުޑަކުޑަ ހަތަރު ދަރިންނާ އެކު ޔޫރަޕް އަންހެނަކު އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅެނީ!
ފުރާއުމުރުގެ ދުވަސްވަރު އެ ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަހުމަތްތެރިކަން އުފެދުނެވެ. ދެ މީހުން ވެސް ކިޔަވަމުން ދިޔައީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ...

އޭދަފުއްޓަށް 600 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނައުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ސަލީމް

އޭދަފުއްޓަށް 600 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނައުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ސަލީމް
އޭދަފުށީގެ ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެތެރޭގައި 600 ކިލޯވޮޓްގެ އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނައުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުންދާކަމަށް...