ޚަބަރު

ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުން ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުން ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
  ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކުން ގުޅައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ރީލޯޑް ކުރުވައި ރާސްޓަސް އެޅުމާއި ރީޗާޖް ކުރުވަމުންދާ މައްސަލައިގައި އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ސަމާލ...