ޚަބަރު

މެންދުރު އައި ވިލާގަނޑުގެ ވައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަ ކުރެވުނީ ތޫފާނެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް: ގޮއިދޫ ކައުންސިލަރ

މެންދުރު އައި ވިލާގަނޑުގެ ވައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަ ކުރެވުނީ ތޫފާނެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް: ގޮއިދޫ ކައުންސިލަރ
މިހާރު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ގަދަ ވިއްސާރައިގާ ބ. އަތޮޅު މާޅޮހުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ބޮޑު ބަޔަކަށް އުދަ އަރާ، އެހިލާފައި ހުރި ގިނަ ދޯނިތަކެއް އެއް...

ތޯރިގު ރަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރި މައްސަލަ ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާން ނެރެފި

މި ނޫހުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު އަދި ހަވީރުގެ ބ. އަތޮޅުގެ ކަރަސްޕޮންޑެންޓް ތޯރިގު އަބްދުއްރަހުމާން ރަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް އޭނާގެ ލިޔުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރަށު ކައުންސެލަރ...

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސާވިސް ޗާޖް ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރަނީ

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސާވިސް ޗާޖް ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރަނީ
ވިލާ ހޮޓަލްސް އިން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ސާވިސް ޗާޖް ނުލިބިގެން އެ ކަމާ ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މު...

ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ ސެންޓަރުން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފިރިހެނުންނަށް އާއިލީ ގުޅުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދީފި

ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ ސެންޓަރުން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފިރިހެނުންނަށް އާއިލީ ގުޅުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދީފި
ބައިނަލްއަގްވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެ...

އޭދަފުށީ ނެރުގެ ފައިކަށީގެ މިސްރާބް ބަދަލު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ބުނެފި

އޭދަފުށީ ނެރުގެ ފައިކަށީގެ މިސްރާބް ބަދަލު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ބުނެފި
ބ. އޭދަފުށީގެ ބަންދަރުގެ ނެރުގެ ފައިކައްޓާއި ނެރުގެ މިސްރާބް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ކޮންޓްރެކްޓަރު ބުނެފި އެ...

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މެޝިނަރީތައް އެ ރަށަށް ގެނެސްފި

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މެޝިނަރީތައް އެ ރަށަށް ގެނެސްފި
ބ. ދަރަވަންދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މެޝިނަރީތައް އެ ރަށަށް ގެނެސް ނިމިއްޖެ ކަމަށް ދަރަވަންދޫ އޮފީހުން...

އޭދަފުށީ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނޭ ކަމަށް ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

އޭދަފުށީ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނޭ ކަމަށް ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
  ބ. އޭދަފުށީގައި ވަރަށް އަވަހަށް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނޭ ކަމަށް ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވ...

އީޓީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ރަށު އޮފީހަށް ގެންގޮސް، ކައުންސެލަރު ސުވާލު ކުރައްވައިފި

އީޓީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ރަށު އޮފީހަށް ގެންގޮސް، ކައުންސެލަރު ސުވާލު ކުރައްވައިފި
ނޫސްވެރިންގެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވަނީ ނޫސްވެރިޔަކު ރަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ޓައިމްސް (އީޓީ) ގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރ ތޯރިގު އަބ...

އޭއީސީ ޕްރޮޖެކްޓުން ގޮއިދޫގެ ދަނޑުވެރިކަމާއި ތުޅާދޫގެ އިތާމުތް ޕްރޮޖެކްޓަށް މާކެޓް ހޯދުމަށް ރިސޯޓްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އޭއީސީ ޕްރޮޖެކްޓުން ގޮއިދޫގެ ދަނޑުވެރިކަމާއި ތުޅާދޫގެ އިތާމުތް ޕްރޮޖެކްޓަށް މާކެޓް ހޯދުމަށް ރިސޯޓްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަނީ
ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ހިންގާ އެޓޯލް އީކޯސިސްޓަމް ކޮންޒަވޭޝަން “އޭއީސީ” ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މި އަތޮޅު ގޮއިދޫގެ ދަނޑުވެރިކަމާއި ތުޅާދޫ އިތާމުތް...