ޚަބަރު

ހިތާދޫ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

ހިތާދޫ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލު ކޮށްފި
ބ. ހިތާދޫގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކޮށްފިއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ބ. ހިތާދޫ ފެ...

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ތިން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: ކައުންސިލަރ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ތިން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: ކައުންސިލަރ
ބ. ހިތާދޫގައި ކޮންނަމުންދާ ފަޅުގެ މަސައްކަތް ދެ ތިން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ހިތާދޫ ކައުންސިލަރ ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ތަކެތި ލިބުމުގެ...

ކައުންސެލަރ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމުން ނޫނީ ރަށު އޮފީސް ނުހުޅުވުމަށް ރަށު އޮފީހުގެ އެހީތެރިޔާ އަށް ކެންދޫ ކައުންސެލަރ އަމުރު ކުރައްވައިފި

ކައުންސެލަރ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމުން ނޫނީ ރަށު އޮފީސް ނުހުޅުވުމަށް ރަށު އޮފީހުގެ އެހީތެރިޔާ އަށް ކެންދޫ ކައުންސެލަރ އަމުރު ކުރައްވައިފި
ވީ ގޮތް އަޅުގަނޑު މި ދަނީ ސާފުކުރަމުން: ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކައުންސެލަރު ރަށު އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމުން ނޫނީ ރަށު އޮފީސް ނުހުޅުމަށް ރަށު އޮފީހުގެ އެހީތެރިޔާ އަށް ބ. ކެންދޫ ކައ...

މެންދުރު އައި ވިލާގަނޑުގެ ވައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަ ކުރެވުނީ ތޫފާނެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް: ގޮއިދޫ ކައުންސިލަރ

މެންދުރު އައި ވިލާގަނޑުގެ ވައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަ ކުރެވުނީ ތޫފާނެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް: ގޮއިދޫ ކައުންސިލަރ
މިހާރު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ގަދަ ވިއްސާރައިގާ ބ. އަތޮޅު މާޅޮހުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ބޮޑު ބަޔަކަށް އުދަ އަރާ، އެހިލާފައި ހުރި ގިނަ ދޯނިތަކެއް އެއް...

ތޯރިގު ރަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރި މައްސަލަ ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާން ނެރެފި

މި ނޫހުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު އަދި ހަވީރުގެ ބ. އަތޮޅުގެ ކަރަސްޕޮންޑެންޓް ތޯރިގު އަބްދުއްރަހުމާން ރަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް އޭނާގެ ލިޔުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރަށު ކައުންސެލަރ...

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސާވިސް ޗާޖް ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރަނީ

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސާވިސް ޗާޖް ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރަނީ
ވިލާ ހޮޓަލްސް އިން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ސާވިސް ޗާޖް ނުލިބިގެން އެ ކަމާ ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މު...

ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ ސެންޓަރުން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފިރިހެނުންނަށް އާއިލީ ގުޅުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދީފި

ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ ސެންޓަރުން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފިރިހެނުންނަށް އާއިލީ ގުޅުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދީފި
ބައިނަލްއަގްވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެ...