ޚަބަރު

ބީއެމްއެލް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
ބީއެމްއެލް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕްގެ މި އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް...

ކެންދޫ ހިމާޔަތް ކުރަން ބޮޑުހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ކެންދޫ ހިމާޔަތް ކުރަން ބޮޑުހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި
ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމެންޓް އެރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އ...

މޮލައިސް ފިހާރަ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ

މޮލައިސް ފިހާރަ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ
އޭދަފުށީގައި ހުރި މޮލައިސް ފިހާރަ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މޮލައިސްގެ އާ ފިހާރަ ހަދާފައިވަނީ ޖަސްކިއުޓް ގްރޫޕުން ހުރަ...