ޚަބަރު

ކަނޑުތަކުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސްކޫލުކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ކަނޑުތަކުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސްކޫލުކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް
ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކަނޑުތަކުގެ ދިރުމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށް މަންތާ ޓްރަސްޓް އިން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމ...