ޚަބަރު

ކްރެޑިޓް ނެތަސް އުރީދޫ ނަންބަރުތަކުން މިހާރު މިސްޑް ކޯލް ދެވޭނެ

ކްރެޑިޓް ނެތަސް އުރީދޫ ނަންބަރުތަކުން މިހާރު މިސްޑް ކޯލް ދެވޭނެ
އުރީދޫ ޕްރިޕެއިޑް އަދި މިކްސް ޕެކޭޖް ކަސްޓަމަރުނަށް ކްރެޑިޓް ނެތަސް ކޮންމެ ނެޓްވޯކެއްގެ ނަންބަރަކަށްވެސް މިސްޑް ކޯލް ދެވޭ ހިދުމަތެއް އުރީދޫ އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ...

ބޭރަށް ނުކުންނަ ނަމަ މާސްކް އަޅަން އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބޭރަށް ނުކުންނަ ނަމަ މާސްކް އަޅަން އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ ގޮތުގައި އޭދަފުއްޓަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން މިހާރު ދުވަހެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާތީ، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގ...

މީރާގެ ބޯޑަށް މުމްތާޒު

މީރާގެ ބޯޑަށް މުމްތާޒު
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ބޯޑަށް ބ. އޭދަފުށީ ސައްކެޔޮގޭ، މުމްތާޒު އަބްދުއްރަޝީދު ހިމެނޭގޮތަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. މުމްތާޒް އަބްދު...

ދިރާގު ބިޒް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

ދިރާގު ބިޒް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!
ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ ބިޒް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި މިއައި ބަދަލުތަކާއެކު މިހާރު ކުދި އަދި މެދު ފަނ...

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ސަނާ ހަމަޖައްސައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ސަނާ ހަމަޖައްސައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ގޮތުގައި ސަނާ މަންސޫރު، މއ. މަނަސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ގައުމީ ބޭންކް ބީއެމްއެލުން ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް...