ޚަބަރު

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް އިން ޚިދުމަތްދޭނެ

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް އިން ޚިދުމަތްދޭނެ
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަސް ނިމެންދެން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ބީއެމްއެލުން ބ...

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ: އެޗްޕީއޭ

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ: އެޗްޕީއޭ
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯއްދެވުމަށް ދިރާގު “މައިއެކައުންޓް”

ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯއްދެވުމަށް ދިރާގު “މައިއެކައުންޓް”
ދިރާގަކީ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ބަދަލުވަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއް ބާރުމިނެއްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލ...