ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ތިމާވެށީގެ ގައުމީ މަހާސިންތާގައި ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން

ފޮޓޯ: ތިމާވެށީގެ ގައުމީ މަހާސިންތާގައި ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން
ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ސްކޫލު ކުދިން އެކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ މާލޭގައި ފެށިގައުމީ ބޮޑު މަހާސިންތާ ގައި ބ. އަތޮޅު...