ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ސްޕޯޓްސް މީޓް

ފޮޓޯ: ސްޕޯޓްސް މީޓް
އޭދަފުށި: މާޗް 8، 2014ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް މީޓްގެ ތެރެއިން.–އީޓީ ފޮޓޯ: ތޯރިގް