ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
އެމްޑީޕީ އޭދަފުށީ ކެމްޕޭން ޓީމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2013 ދުވަހުގެ ރޭ އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި އެއްބުރުން ބޮޑު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން– ފޮޓޯ/ ތޯރިގް

ފޮޓޯ: ބ. މާއްޑޫ

ފޮޓޯ: ބ. މާއްޑޫ
އޭދަފުށީ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ މާއްޑޫ: މި ރަށް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އެ ރަށް މިހާރު ވަނީ ނަގައި ރަށު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައި– ފޮޓޯ: ޝަފީޢު

ފޮޓޯ: މައުމޫން ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ފޮޓޯ: މައުމޫން ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
ރައީސް މައުމޫން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބ. އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން. މި ފޮޓޯތައް އީޓީ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވީ ކާ...