ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: މައުމޫން ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ފޮޓޯ: މައުމޫން ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
ރައީސް މައުމޫން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބ. އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން. މި ފޮޓޯތައް އީޓީ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވީ ކާ...