ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އޭދަފުށި ޒީނަތްތެރިކުރުން

ފޮޓޯ: ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އޭދަފުށި ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރައީސް ޔާމީނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް، އޭދަފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދާއި ގައުމީ ކުލަތަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި. ރައީސް އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ ހާވީރުގެ ވ...