ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްއެއްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅު ފާހަގަ ކުރާ ސްޓޭމްޕް ސެޓް، ޕޯސްޓްކާޑް

ފޮޓޯ: ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްއެއްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅު ފާހަގަ ކުރާ ސްޓޭމްޕް ސެޓް، ޕޯސްޓްކާޑް
އދ. ގެ ތައުލީމާއި، ސައިންސާއި ސަގާފަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ ޔުނެސްކޯއިން ޖޫން 2011 ގައި މުޅި ބ. އަތޮޅަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ...