ރިޕޯޓް

ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ޙަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންނަށް އެހީތެރިވި ހިތްވަރުގަދަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ

ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ޙަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންނަށް އެހީތެރިވި ހިތްވަރުގަދަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ
ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ނާފިޢު / ބ.ދަރަވަންދޫ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު 2013 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެނ...

ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އަށް 39 އަހަރު. ތާރީޚީ ބަދަލުތަކަކާއި ދިމާލަށް

ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އަށް 39 އަހަރު. ތާރީޚީ ބަދަލުތަކަކާއި ދިމާލަށް
ބ. އަތޮޅުމަދަރުސާ އުފެދުނުތާ މިއަހަރު 39 އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު، ތާރީޚްތެރެއިން މި ސްކޫލް ވަނީ ތަފާތު އެކިއެކި ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައެވެ. އެއީ އަތޮޅުގެ ފެންވަރުންނާއި ޤައުމީ...