ރިޕޯޓް

މިރެއަށްފަހު ދެން ނުފެންނާނެ، ބޭނުމީ ތައްޓާއެކު ނިންމަން: މަޖިއްޓޭ

މިރެއަށްފަހު ދެން ނުފެންނާނެ، ބޭނުމީ ތައްޓާއެކު ނިންމަން: މަޖިއްޓޭ
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި މިރޭ ތިމަރަފުއްޓާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަކީ އޭދަފުށީ ޓީމުގެ ޖާޒީގައި އޭނާ ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު މެޗުކަމަށާއި ރީތި ނަމަކާއެކު ވަކިވާން ބ...

ފުޓްބޯޅަ ދަސްކުރީ އޭދަފުށިން، އަގު އަދާކޮށްދޭން ބޭނުން – ކިތުނާ

ފުޓްބޯޅަ ދަސްކުރީ އޭދަފުށިން، އަގު އަދާކޮށްދޭން ބޭނުން – ކިތުނާ
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އޭދަފުށި ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު ޓީމުގައި ހިމެނޭ ރަށުން ބޭރު ކުޅުންތެރިންގެ ހިއްސާ ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އޭދަފުށ...

މިއަށްވުރެ އަހަރެން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެހެން ކާމިޔާބެއް ނެތް: ސައްޓު

މިއަށްވުރެ އަހަރެން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެހެން ކާމިޔާބެއް ނެތް: ސައްޓު
އިޝާން އިބްރާހިމް އޭ ބުނުމުން އެއީ ކާކު ކަން ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް  ނޭގިދާނެއެވެ. އެކަމަކު ސައްޓު އޭ ބުނުމުން އެއީ ކާކުކަން ނޭގޭ ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ މީހަކު ރަށުގައި މަދު...

ވިސްނާލަމާތޯ؟

ވިސްނާލަމާތޯ؟
މުޖުތަމައެއްގެ ހަމަޖެހުމާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ މުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ފަރުދުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. ވަކީން ހާއްސަކޮށް ރަށްފު...

ހަމްޕު – ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވުމުގެ އުއްމީދުގައި

ހަމްޕު –  ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވުމުގެ އުއްމީދުގައި
އޭނާގެ ނަމަކީ، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ވެސް މީހަކު ދަންނާނެ ނަމެއް ނޫނެވެ. އޭރު އޭނާގެ ހުނަރުވެރިކަން ދެކެފައި ވަނީ ހަމައެކަނި އޭނާ ނިސްބަތްވާ...

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި: 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 100 އިގެ ވިޔަފާރިއެއް

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި: 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 100 އިގެ ވިޔަފާރިއެއް
ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު، ޓޫރިޒަމް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުވެގެން އައި ދުވަސްވަރު، ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާއެކު ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވަމުން...