ރިޕޯޓް

“އުނބަށް ޖެހުމު”ގައި ސަރުކާރުން ވަކި އިމެއް ގެންގުޅުން ބުއްދިވެރިތަ؟

“އުނބަށް ޖެހުމު”ގައި ސަރުކާރުން ވަކި އިމެއް ގެންގުޅުން ބުއްދިވެރިތަ؟
ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީއަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް، އާއިލީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކު...

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ތަފާތު ނުރައްކާތެރި މައްސަލަތައް

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ތަފާތު ނުރައްކާތެރި މައްސަލަތައް
ކުޑަކުދިންނަކީ ގައުމުގެ މުސްތަޤުބަލެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. އެ ކުދިން ހެޔޮ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަތީގައި ބަލައި ބޮޑުކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެކެވެ....