ރިޕޯޓް

މާއްޑޫ: ގެސްޓް ހައުސް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަ ބެސްޓް!

މާއްޑޫ: ގެސްޓް ހައުސް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަ ބެސްޓް!
މާއްޑޫގައި ކުރާނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭދަފުއްޓާ ވަރަށް ކައިރީގައި އޮތް މި ރަށުން އޭދަފުށީ މީހުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ބުނެ އެވެ. އެކަމ...

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވޭ

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވޭ
ފަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުނ...