ރިޕޯޓް

ނުފޫޒެއްނެތި ވޯޓުލުން..!!

ނުފޫޒެއްނެތި ވޯޓުލުން..!!
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނައިރު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ޤައުމުގެ ހުންގާނުގައި ހުންނަވާނީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެވެސ...

ވިސްނަވާލައްވާށެވެ

ޤައުމެއް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީ ވަމުން، ނުވަތަ ތަރައްގީ ވެފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަކީ ތަފާސް ހިސާބެވެ. އިންފްލޭޝަން، ޖީ.ޑީ.ޕީ.  އާމްދަނީ، ޚަރަދު، ލ...

ކުދިންގެ ތައުލީމީ ހަޔާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިންގެ ބައިވެރިވުން

ކުދިންގެ ތައުލީމީ ހަޔާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިންގެ ބައިވެރިވުން
ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ލުމަށްފަހު ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ބެލެނިވެރިން އުއްމީދުކުރަނީ ދަރިފުޅު ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އުނގެނިގެން ގެއަށް އަންނާނެކަމަށެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ކުރެވޭ އުއްމ...