ރިޕޯޓް

ވިސްނަވާލައްވާށެވެ

ޤައުމެއް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީ ވަމުން، ނުވަތަ ތަރައްގީ ވެފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަކީ ތަފާސް ހިސާބެވެ. އިންފްލޭޝަން، ޖީ.ޑީ.ޕީ.  އާމްދަނީ، ޚަރަދު، ލ...

ކުދިންގެ ތައުލީމީ ހަޔާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިންގެ ބައިވެރިވުން

ކުދިންގެ ތައުލީމީ ހަޔާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިންގެ ބައިވެރިވުން
ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ލުމަށްފަހު ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ބެލެނިވެރިން އުއްމީދުކުރަނީ ދަރިފުޅު ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އުނގެނިގެން ގެއަށް އަންނާނެކަމަށެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ކުރެވޭ އުއްމ...

“ފަސޭހަ” ނެތުމުންވާ އުނދަގޫ

“ފަސޭހަ” ނެތުމުންވާ އުނދަގޫ
އިންސާނާއަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް އެ އިންސާނާއަށް ގެއްލުމުން ނުވަތަ އެ ފަސޭހައިން މަހުރޫމުވުމުން އޭގެ އުނދަގޫ ނުވަތަ ހިތްދަތިކަން މެދުވެރި ކުރުވަ އެވެ. މިގޮތުން އ...

ސްޕީޑެއްނެތް ސްޕީޑް

ސްޕީޑެއްނެތް ސްޕީޑް
އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ވެފައިވާ، އެއާ ނުލާ ދިރިއުޅުން އުދަގޫވާނެ ޚިދުމަތެކެވެ. 2000 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު އިންޓަރނެޓް ބޭނުނ...