ކުޅިވަރު

ރާއްޖޭގައި އެޅި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ދަނޑު އޭދަފުށީގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި އެޅި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ދަނޑު އޭދަފުށީގައި ހުޅުވައިފި
ބ. އޭދަފުއްޓަށް އުފަން ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ކްރައުން ކޮމްޕެނީގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަހުމަދު ނަޒީރުގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި މި ރަށުގައި އެޅި އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޓާފް ދަނޑު...