ވާނުވާ

އަމިއްލަފުއްޓާއި ފިނޮޅު ރިސޯޓު ގުޅިގެން ފިޔަވަތީގައި އުޅޭކުދިންނަށް ހަދިޔާ ބަހައިފި

އަމިއްލަފުއްޓާއި ފިނޮޅު ރިސޯޓު ގުޅިގެން ފިޔަވަތީގައި އުޅޭކުދިންނަށް ހަދިޔާ ބަހައިފި
ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަމިއްލަފުށި ރިސޯޓާއި ފިނޮޅު ރިސޯޓު އަދި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ “ފިޔަވަތ...