ވިލާ ކޮލެޖް އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށާ ކޯސްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު

ވިލާ ކޮލެޖް އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި މިއަހަރު  ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

ފެށޭ ތާރީޚް

ފީ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތް

ކޯސް ފީ

ކޯހަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް

މުއްދަތު

ކޯހުގެ ނަން

2013 ފެބުރުއަރީ 04

6 އިންސްޓޯލް މަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން

21000 ރުފިޔާ

ޖީ ސީ އީ އޯލެވެލް އިން 3 މާއްދާއިން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން

1 އަހަރު

ފައުންޑޭޝަން އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

2013 ފެބުރުއަރީ 04

6 އިންސްޓޯލް މަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން

21000 ރުފިޔާ

ޖީ ސީ އީ އޯލެވެލް އިން 3 މާއްދާއިން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން

1 އަހަރު

ފައުންޑޭޝަން އިން އިންފޮރމޭޝަން ޓެކޮނޮލޮޖީ

2013 ފެބުރުއަރީ 04

3 މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެން

6000 ރުފިޔާ

ގްރޭޑް 10 އެއް ނިންމާފައިވާ ނުވަތަ އޯލެވެލް ހަދާފައިވުން

3 މަސްދުވަސް

ސީ 3 އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްޜޭޝަން

2013 ފެބުރުއަރީ 04

3 މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެން

6000 ރުފިޔާ

ގްރޭޑް 10 އެއް ނިންމާފައިވާ ނުވަތަ އޯލެވެލް ހަދާފައިވުން

3 މަސްދުވަސް

ސީ 3 އިން އިންފޮރމޭޝަން ޓެކޮނޮލޮޖީ

2013 މެއި

6 އިންސްޓޯލް މަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން

37000 ރުފިޔާ

އޭލެވެލް އިން 2 މާއްދާއިން އީ ފާހަށްވުރެ މަތިން ފާސްވެފައިވުން

3 އަހަރު

ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 

މި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހެއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަސް ހިންގަމުން ގެންދާނީ އޭދަފުށީ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ދެވަނ ބުރީ ގަ އެވެ. މި ކޯސްތަކުގެ ކިޔެވުން އޮންނާނީ ހަވީރު 4:00 ން 6:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:00-10:00 އަށެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު އޭދަފުށީ ކައުންސިލު އިދާރޢަިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

2 ކޮމެންޓް

  1. Avatar
    Mohamed Abdhulla

    ދިވެހި އިސްލާމް ކަހަލަ މާއްދާ ތަކުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯސްތައް ބްލޮކްމޯޑަށް ފައްތާނެނަމަ ހާދަރަނގަޅެވެ.

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.