ހިޓްލަރާއި ޔަހޫދީންގެ ވާހަކަ

ހިޓްލަރު
ހިޓްލަރު

 

“ހިޓްލަރު ވެގެން ނޫޅެބަލަ” ގޯސްކޮށް ބޮޑާހާކާ ބަސް ނާހާ ކުދިންނަށް ދިމާލަށް ބުނެ އުޅޭތީ އަޑު އަހަމެވެ.  ހިޓްލަރަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ހިޓްލަރު ނުބައިވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ހިޓްލަރަކީ ޖަރުމަނަށް އުފަން ޖަރުމަނުގެ ވެރިކަން ކުރި މީހެކެވެ. ހިޓްލަރު މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔަހޫދީން މެރި މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފުވުމުން އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ކުރެވުނު މީހާގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގަ މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ނުބައި ނުލަފާ މީހަކީ ޖަރުމަނުގެ ވެރިކަން ކުރި އެޑޮލްފް ހިޓްލަރުކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރެއެވެ.

ހިޓްލަރު ވެރިކަމަށް އައީ ޖަރުމަނުގެ އިޤްތިޞާދު އިނދަ ޖެހި، ވަޒީފާނެތް މިންވަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ގިނަވެ، ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ޖަރުމަނުގެ ވެރިކަން ކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވިކަމެއް ހިޓްލަރު އެންމެ ދެއަހަރުން ކުރިއެވެ. ޖަރުމަނުގައި 6 މިލިއަން ވަޒީފާ އުފައްދާ ޖަރުމަނު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ބާރަކަށް ހެދިއެވެ. އޭގެ ކުރިން ޖަރުމަނުގެ އިޤްތިޞާދު ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން އައީ ޔަހޫދީންނެވެ. އަދި ޖަރުމަނުގެ މީހުން ތިބީ ޔަހޫދީ ބޭންކްތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ އަޅުވެތިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހާޢްސަކޮށް ޖަރުމަނު މީހުން މިސަބަބަށްޓަކައި، ޔަހޫދީންނަށް ނަފުރަތުކުރުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ އިޤްތިޞާދު މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ޔަހޫދީންނެވެ. އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކަކީ، އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ފަދައިން (މިސާލަކަށް އެމްއެމްއޭ) ސަރުކާރުގެ ބޭންކެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ބައެއްގެ ބޭންކެކެވެ. ޑޮލަރު ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަނީ މި ބޭންކަށެވެ. އަދި ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ފޯރުކޮށްދީގެން މި ބޭންކުން އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއް އާމްދަނީއެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ހޯދައެވެ. މި ބޭންކްގެ ވެރިފަރާތަކީ 10 ވަރަކަށް ޔަހޫދީން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ އަމިއްލަ ބޭންކްތަކަށް ވުމުން، އެމެރިކާގެ އިޤްތިޞާދު ވަނީ ޔަހޫދީންގެ އަތްމަތީގައެވެ. މިކަމާ އެމެރިކާގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުވެސް ދެކޮޅެވެ.

މިގޮތަށް ޔަހޫދީ ބޭންކްތަކުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން އައި ޖަރުމަނުގެ އިޤްތިޞާދު، އެ މީހުންގެ އަތްދަށުން މިނިވަންކުރުން ވެގެންދިޔައީ ޔަހޫދީން ހިޓްލަރާދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފެށުމަކަށެވެ. ޖަރުމަނުގެ އިޤްތިޞާދު ހިޓްލަރު ރަނގަޅުކުރީ ޔަހޫދީ ބޭންކްތަކުން އެންމެ ފައިސާ ފޮތްޗެއްވެސް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނުހޯދައި ކަމުން، ޔަހޫދީންގެ ބާރު ޖަރުމަނުގެ ވެރިކަމަށް ނުހިނގިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ ޔަހޫދީން، ގުޅިގެން ހިޓްލަރުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފެށި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ، ހިޓްލަރު އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމެވެ.

ހިޓްލަރު ޔަހޫދީންގެ 6 މިލިއަން މީހުން މެރިވާހަކަ އަކީ ސާބިތުވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަދި މިފަދަ ހެކިތަކެއް ލިބިފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ހިޓްލަރު އުފެއްދި 6 މިލިއަން ވަޒީފާގެ ވާހަކަ ފަނޑުކޮށްލައި، ހިޓްލަރުގެ ނަން އަބަދުގެ އަބަދަށް ހުތުރުކުރުމަށް، ޔަހޫދީން ހިޓްލަރު އުފެއްދި ވަޒީފާގެ އަދަދު ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހުގައި ހުތުރުކޮށްލީ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ނޫސްތަކާއި، ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކާއި، ވިޔަފާރިތަށް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ޔަހޫދީންނެވެ. ވީމާ، ޔަހޫދީން ބޭނުންވާގޮތަކަށް ހަބަރު ފެތުރުމަކީ މާބޮޑު އުދަނގުލެއް ނޫނެވެ. އަދި ދެކޮޅުވާ ބަޔަކު ގަނެލައި، ނުވަތަ މަރާލުމަކީ އެމީހުން ފަސްޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޔަހޫދީންނާމެދު ޔޫރަޕްގެ ކުރިސްޓިއަނުންގެ މެދުގައި އޮތް ނަފްރަތުގެ ސަބަބުން އެމީހުން، ޔޫރަޕުން ބޭރުކޮށް، އިސްރާއިލުގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނުގައި ދައުލަތެއް ޤައިމްކޮށްދިނީ އިނގިރޭސިންނެވެ. އެއީ ފަލަސްތީން އޭރު އޮތީ އިނގެރޭސިންގެ އިސްތިއުމާރުގެ ދަށުގައެވެ.

ހިޓްލަރަކީ ރަނގަޅު މީހެކޭ އަޅުގަނޑު ނުބުނަމެވެ. ހިޓްލަރު ޔަހޫދީންގެ ބަޔަކު މެރިކަން ސާބިތުވެ އެވެ. ނަމަވެސް 6 މިލިއަނެއް ނޫނެވެ. ސައްހަގޮތުގައި ސާބިތުވަނީ ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ ބައެކެވެ. އަފްޤާނިސްތާން، އިރާގު އަދި ފަލަސްތީން، ވިއެޓްނާމް އަދި ޖަޕާނުގައި އެމެރިކާ އަދި އިނގެރޭސިން މެރި މީހުންގެ އަދަދު އެތައް މިލިއަނުން ގުނެއެވެ. އަދި މިއީ، ސާބިތު މުޖައްރިބު ކަމެކެވެ. ޒަޔަނިސްޓް އިސްރާއިލްގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު ޔަހޫދީންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ހުރިހާ ޔަހޫދީންނަކީ ގޯސް ބައެއް ނޫނެވެ. ޒަޔަނިސްޓުންނަކީ ހައްދު ފަހަނައަޅަފައިވާ ހަރުކަށި ޔަހޫދީންނެވެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ނުބައި މީހުންނަކީ ޒަޔަނިސްޓް ޔަހޫދީންނެވެ. ބުނެލަން އޮތީ “ޒަޔަނިސްޓް ޔަހޫދީވެގެން ނޫޅެބަލާށެވެ.”

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.