ދެ ބިމެއް ނަގަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ބައިބަލާ ފަސްގަނޑު - ފޮޓޯ / ސައިނޯސާ ރާއި
ބައިބަލާ ފަސްގަނޑު – ފޮޓޯ / ސައިނޯސާ ރާއި

ބ. އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއަށާއި ބ. އަތޮޅުކޮމެޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ބިންތައް ނަގަން ނިންމާފައިވަނީ އެ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ބޭއްވި ތިންވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ކަމަށެވެ.

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ގޮތުގައި ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއަށް މިރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ހުޅަގުން ދޫކޮށްފައިއޮތް ބިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެ ބިމުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކޮށް ދިގުމުއްދަތެއް ވޭތުވެފައިވާތީ އާއި އަދި އޭދަފުއްތަށް ބިމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ނުހަނު ބޮޑުވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިރަށު އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރައްދުން ދޫކޮށްކޮށްފައިވާ ބިން ނެގުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކީއްވެކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ މި ދެ ބިން ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ގަރާރެއް ފާސްކޮށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުގެ އެ ޖަލްސާގައި އޭދަފުށީ މީޑިޔާ ސެންޓަރު ކުރިމަތިން އޮތް ހުސްބިން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

4 ކޮމެންޓް

 1. Avatar
  Sainosa Raai

  ައަހަރުމެންގޭ ކުރިމަތީ އޮތް ހިތްގައިމު ހުސްބިން ބަައިބަލާ ފަސްގަނޑު ބަޔަކަށް އިމާރާތް ކުރަން ނުދިނުމަށް ގޮވާލަން! އެއީ އަހަރުމެންގޭގޭ ހިތްފަސޭހަކަން ގެލްލިގެން ދާނެތީ.. ސައިނޯސާ ރާއި

  ރައްދު
 2. Avatar
  fudhsfjrebnfeh

  ތި މީހުން ތި މަސައްކަތްކުރަނީ ރަށަށް ހަމަ ހެޔޮއެދިގެންތަ! ނޫނީ އަމިއްލަ އެދުމެއްއޮވެގެންތަ! އެއްވެސް އިންސާފެއްނެތް! ޤިޔާމަތް ކައިރިވާވަރަކަށް ތިބޭނީ ހުސްމިކަހަލަ ވެރިން. އަޅެ މިމީހުން ބިރެއްވެސް ނުގަނޭތަ!

  ރައްދު
 3. Avatar
  aaa

  ބައިބަލާ ފަސްގަނޑު ނަގަނީ ވިލާ ކޮލެޖަށް ދޭންވެގެން. ދަނޑުހަދަންވީމަ ބިންނެތީ. ކޮބާ ފޭލިޖަމިއްޔާއަށް ދީފައޮތް ބިން. އެތާގަވެސް އެއްވެސްކަމެއްނުކުރޭ. ވިނަ ފަޅާފަ އޮތީ. ހާދަ ހެއްވައޭ!

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.