މިއީ އޭދަފުށިން ފެންނަ ނާތަހުޒީބީ އަމަލެއްތަ؟

IMG_9605

އަނެއްކާވެސް އެވާހަކައެވެ. ފަހަރެއްގައި އޭދަފުށީ މީހުންނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދުރު ރަށަކަށް ގޮސް އޭދަފުށީ މީހެކޭ ބުނުމުން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލާފައި “ތިއީ ފައިވާން ބާލާފައި ފިހާރަޔަށް ވަންނަ ރަށު މީހެއް ދޯ؟” މިހެން ބުނާތަން އާދެއެވެ. މިއީ ބައެއްފަހަރު ބައެއް މީހުން ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއެކެވެ. ދައްކަން މިއުޅެނީ އޭދަފުށީ ފިހާރަތަކަށް ފައިވާން ބާލާފައި ވަންނަންޖެހޭ ވާހަކައެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މާބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ މިކަން އަދިވެސް އޮތީ މިހެންނޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މާލެއިންނާއި އަތޮޅުތަކުން ރަށަށް އަރާ ބީރައްޓެހީން ބުނާގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މިރަށުން ރަގަޅުކޮށްލަން ފެންނަނީ މިކަމެވެ. މީގެ ކުރިން މިވާހަކަ އަޑުއެހީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގައުމީ ޓީވީއިން ގެނެސްދިން ރިޕޯޓަކުންނެވެ. ސުވާލަކީ މިކަން ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އަދިވެސް ހަމަ ފައިވާން ބާލާފައި ފިހާރަތަކަށް ވަންނަ ގޮތަށް އޮންނަ އުޞޫލު ދަމަހައްޓަންވީތޯ އެވެ؟

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އޭދަފުށީގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެންގުޅުނީ މި ވިސްނުމެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ފިޔަފާރިވެރިންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެ ފިހާރަތަކަށް ފައިވާނާއިއެކު ވަނުމުގެ އާދަ މަޑުމަޑުން މިހާރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވެސް މިރަށުގައި ގިނައީ ކުރިން ފާހަގަކޮށްލިގޮތަށް ފައިވާން ބާލާފައި ވަންނަންޖެހޭ ފިހާރަތަކެވެ. މިކަމުގެ ޚިޔާލެއް ހޯދުމަށް ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކާލުމުން ބުނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަނީ ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މާބޮޑަށް ވިއްސާރަވާ ދުވަސްވަރެއްނަމަ ފައިވާނާއި އެކު ވަނުމުން ފިހާރައިގެ ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލި ތަނުގައި ހުންނަ މުދަލަށް އޭގެ އަސަރުކުރާކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ. އެވާހަކަ ގޯހޭވެސް ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި މިކަން އޮންނާނެ ގޮތް ނޫންތޯއެވެ؟ ވީ އިރު ހަމައެކަނި އޭދަފުށީގައި މި އާދަ އޮންނަންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟. ފަހަރެއްގައި ތަހުޒީބީ ތަންތަނުގައި މަގުތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުވުމުން ފިހާރަގެތައް ނުތާހިރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވެދާނެއެވެ. އޭދަފުށީގެ މަގުތައްވެސް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާއިރު، މަގުތައް ހެދުމުން މި އާދަ ހުއްޓުވޭނެބާއޭ ހިތަށް އަރައެވެ.

މިއީ ނާތަހުޒީބީ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ވާހަކަ ހުންނަނީ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށެވެ. ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ އޭދަފުށި ކަހަލަ ރަށެއްގައި މިކަހަލަ އާދައެއް އޮތުން އެމީހުން ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އެމީހުން ބުނާގޮތުން ބޫޓަށް އަރައިގެން އަންނަ މީހާ ބޫޓު ބާލަން ޖެހެއެވެ. ޤައުމުގެ އިއްޒަތްތެރިއަކުވެސް ފިހާރަޔަކަށް ވަންނަން ޖެހުމުން “ބޫޓު” ނުވަތަ “ފައިވާން” ބާލަން ޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމީހުން ބުނަނީ މާލޭގައި އަދި އަތޮޅުތެރޭގެ ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައިވެސް ކަސްޓަމަރުން މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަން ނުޖެހޭކަމެވެ. ވީއިރު ތަރައްޤީވެފައިވާ އޭދަފުށި ކަހަލަ ރަށެއްގައި މިކަން މިގޮތަށް އޮންނަގޮތާމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް އޮޅިގެން ފައިވާނާއި އެކު ވަނުމުން ބައެއް ފިހާރަތަކުން އެކަން ހަނދާވެސް ކޮށްދެއެވެ. އެހިސާބުން އެމީހުންނަށް ލިބެނީ ޝޮކެކެވެ.

މިއީ ނުރަގަޅު ކަމެއް ނަމަ ދެން އޮތީ ހައްލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އުފެދޭ ސުވާލެވެ. ފައިވާނާއި އެކު ވަނުމުން ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ފިޔަފާރިވެރިން ފުރަތަމަ ވިސްނަންޖެހޭނީ ކަސްޓަމަރާއި ދޭތެރޭ ތޯއެވެ؟. އޭދަފުށިން މި މަންޒަރު ބަދަލުވާނެތޯއެވެ؟ ދެން ދޫކޮށްލާނީ ކިޔުންތެރިންނަށެވެ. ތިބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

6 ކޮމެންޓް

 1. Avatar
  Dunno

  Eydhafushi ga kuraakan adgi kiriyaa mi ingunee.. Meemu atoll mulak, naalaafushi ga ves v gina fihaarathakuga faivaan bahahtaafa vannan jeheny. N faivanaa eky vadhevey fihaaraehga machah nagaafa huriyya faivan baalaafa machah ereyny.. Ehen veema thi vaane varah gina rajje therey rahrashuga vaakamakah.

  ރައްދު
 2. Avatar
  haajara

  thandhoru neygey meeehun ulhey hama ekani rah….meeehunge mas kamun kamun meeehaka nubeji noonee nethimoshifa noonee hama jehihen nunidhey meehun eydhafushi ga ginavaaneee…sikundeeega thei kameh nei kan ei hekkeh faivaan baalaafa fihaara ah vanun..varah salaam dhen

  ރައްދު
 3. Avatar
  Hamdhun

  Adhikiriyaa me engunee Raajjey gai ves tharaggee vefaivaa rasheh onnakan. G 8 GE member kan hoadhan hushahelhumah feney. And thi faivaanuge massala thee thi rashu meehunge bodaa kan haamavaa kameh. Customer relation nudhanna kamuge hehkeh.

  ރައްދު
 4. Avatar
  eydhafushi kuhjeh

  Eydhafushi ga hama Ekani thi kameh noon naathahuzeeb kamakah hingani. Emihunge naathazeeb Kamun kameh nuvaa MP eh konme Faharaku REDWAVE Saleem Ah vote vihkalani . DHEN thibeyni mihunge Vahaka dhahkan . Ekaku anekakuge masskan. Naathahuzeeb kamun mihaku magu kolhun nehtendhen emihakah balaane . Heyo beerahtehskass.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.