މީހުން ދިިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކް އަޅަން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭ މުއްދަތު 14 ދުވަހުން 10 ދުވަހަށް ކުރުކޮށް، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރާ އުސޫލު ބަދަލުކޮށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަދި އެއާޕޯޓް ހިންގާ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް މީހުން ބޭރުގައި އުޅެންޖެހޭނީ މާސް އަޅައިގެން ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި އެއާޕޯޓު ހިންގާ ރަށް ރަށުގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމާއި ބޭރުގައި އުޅޭ ނަމަ ތިން ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ބެހެއްޓުމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައި މީގެ ކުރީން އޮތީން މާލެ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެގެ އިތުރުން ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށްތަކުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަލަަށް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ބަދަލާއެކު މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މާސްކް އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ކޭސްތައް މަދުވާން ފެށުމާއެކު މިހާރު ސަރުކާރުން ދަނީ އެކި ކަހަލަ ލުއިތައް ދޭން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މާލެއިން އެހެން ރަށަކަށް ދާ މީހުންގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ކުރު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ މިހާރު ނިންމާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރުމަށާއި އެކަންތައްތައް ބެލުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.